Gröna Tjänster / miljö

HUSHåLLNINGSSPRINCIPEN

Innebär att verksamhetsutövaren ska hushålla med
råvaror och energi samt sträva efter återanvändning
och återvinning.

KRETSLOPPSPRINCIPEN

Kallas också principen om slutna materialflöden
och innebär att det vi utvinner ur naturen ska på
ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas,
återvinnas eller slutligt omhändertas. Detta ska
klaras av med minsta möjliga resursförbrukning
och utan att skada människor och natur.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Innebär att vid osäkerhet om en företeelses
(produkt, process etc) miljöpåverkan ska det
säkra väljas före det osäkra.

PRODUKTVALSPRINCIPEN

Miljöfarliga kemikalier/ämnen ska bytas ut mot
mindre miljöfarliga när så är möjligt.

Tillbaka
Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se