Gröna Tjänster / miljö

Upp

Människan vävde inte livets väv.
Hon är blott en tråd i den
vad helst hon gör emot väven,
gör hon emot sig själv.

- Chief Seattle
MILJÖfrågorna är ständigt i fokus

Människan är en del av miljön och miljöfrågorna
angår oss alla. Från att mest ha varit en utsläpps-
fråga för tillverkningsindustrin handlar miljöfrågorna
allt mer om den miljöpåverkan som våra dagliga
aktiviteter och produkter ger upphov till.


Med hjälp av miljöledningssystem kan ditt företag
bidra till att uppnå en
hållbar utveckling.

Vad är då hållbar utveckling?
Bruntlandkommisionen formulerade 1987 den nu
globalt antagna definitionen för hållbar utveckling:

"En utveckling som tillgodoser våra behov idag
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina."


Vi behöver titta på våra produkter och aktiviteter
ur livscykelperspektiv - "från råvara till avfall".
Och framför allt fokusera på rätt saker, hushålla 
och förebygga onödiga belastningar på miljön.
Möjligheterna till besparingar är  många.

Ett sätt är att tillämpa principerna för hushållning,
kretslopp, försiktighet och produktval.
Eller följa Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor
för hållbar utveckling.

Här några enkla tips för dig som börja direkt.

Har du också bestämt dig för att ta steget mot
det hållbara företagandet kan vi hjälpa dig
att förverkliga det.

Bland annat kan vi hjälpa dig med:
  • Miljöledningssystem ISO 14001, EMAS
    eller eget "skräddarsytt" system
  • Miljö-/kvalitetsledningssystem FR 2000,
    anpassat för småföretagen
  • Miljöutredningar, miljöpolicy, miljömål
    och handlingsplaner


Till ledningssystem
 
Till våra tjänster
Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se