Gröna Tjänster / ledningssystem

Upp

Det svåraste är inte
att acceptera nya idéer,
utan att överge
de gamla.

- John M Keynes
LEDNINGSSYSTEM lönar sig

Vad är ledningssystem egentligen? 
Mycket enkelt uttryckt innebär det ett långsiktigt
målmedvetet och systematiskt arbetssätt med
siktet inställt på ständiga förbättringar.
Det vill säga att:
  • sätta upp mål och planera för framgång
  • genomföra uppgifterna med kvalitet
  • följa upp och utvärdera resultatet
  • lära och förbättra arbetsprocesserna.
Läs mer om ständiga förbättringar

Ledningens engagemang och medarbetarnas
delaktighet
är hörnstenar i alla ledningssystem.
Förutsättningen för att uppnå företagets mål är
ju att alla är involverade och drar åt samma håll.
Ledningen fastställer också policys som riktlinjer
och regler för företagets handlande.
Vanliga ledningssystem är

  • ISO 9001 för kvalitet
  • ISO 14001 för miljö
  • FR2000 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 för arbetsmiljö
Dessa ledningssystem kan också certifieras.
ISO/AFS-certifieringar görs av certifieringsorgan
som är ackrediterade (godkända) av Swedac
(Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll).
Certifiering mot FR2000 görs av (FR2000 i Sverige 
Ekonomisk förening).

Du har stor nytta av att använda ett strukturerat
ledningssystem som verktyg för att leda och
utveckla ditt företag, även om du inte har för
avsikt att certifiera företaget. Kvalitet lönar sig alltid!

Kvalitetsledning

Kvalitetsledningssystem fokuserar också på kunderna
och kundernas behov. Att ta reda på vad kunderna
egentligen vill och tycker. Nödvändigt för att klara
konkurrensen i framtiden och behålla kunderna.
Endast kunden kan ju definiera vad kvalitet är.
Kundens uppfattning av kvalitet beror på helheten.
Den inkluderar alla aktiviter förenade med inköpet,
ägandet och användandet av varan eller tjänsten.

Läs mer om kvalitet

Miljöledning

Huvudsyftet med miljöledningssystem är naturligtvis
minskad miljöpåverkan. Både från verksamhetens
arbetsprocesser och från dess produkter och tjänster.
Ett seriöst miljöarbete ger också ökat förtroende
från såväl kunder, marknad som medarbetare.

Läs mer om miljö

Arbetsmiljöledning

En god arbetsmiljö ska vara sund och säker, men
också utvecklande för individen. Att medarbetarna
trivs och är motiverade blir allt viktigare i vår snabbt
föränderliga värld och hårdnande konkurrens.
Medarbetarnas kompetens, hjärnkraften, ägs ju
inte av företaget. Den har man bara till låns.
Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är
därför en viktig investering för framtiden.

Allt-i-ett ledningssystem

Det finns många fördelar med att samordna
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet till ett
integrerat verksamhetssystem. Verkligheten
skiljer ju inte på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Det blir enklare att styra och följa upp verksamheten
effektivt och risken för dubbelarbete och motstridiga
mål minskar.

Men det där med "pärmen" då?

Fråga: Är det nödvändigt med dokumentation?

Svar: Ja. Vi är ju alla begåvade med förmågan att
glömma. Skönt, annars vore livet ibland outhärdligt.
Men det som inte ska glömmas, behöver skrivas ner.

Att dokumentera det viktigaste är också ett sätt att
avlasta hjärnan så att den kan syssla med viktigare
saker. Kreativitet och förbättringar till exempel!

Men dokumentation ska aldrig vara ett självändamål.
Och den ska vara tydlig och så enkel och sparsam
som möjligt.

Till våra tjänster

Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se
Hem